“99% on your next deposit” promo


 • •Phải hội đủ điều kiện để nhận khuyến mãi
 • •Nạp lên tới $5,000
 • •Rollover 15 lần + sau 30 ngày mới rút tiền vốn
 • •Tiền thắng có thể rút bất kỳ lúc nào
 • •Phải để lại số tiền nạp vào và tiền khuyến mãi cho đến khi hội đủ điều kiện rollover và sau 30 ngày
 • •Khuyến mãi không thể kết hợp với những khuyến mãi khác
 • •Bạn phải có $0 trong tài khoản
 • •Tất cả các quy tắc khuyến mãi khác được áp dụng
 • •Khuyến mãi chỉ dành cho người chơi thật thụ
 • •Ban quản lý có quyền thay đổi, từ chối và / hoặc hủy bỏ tiền thưởng và / hoặc tiền thắng từ tiền thưởng nói trên nếu người chơi được xác định không phải người chơi thật thụ, đánh đão ngược, hoặc là một phần tử trong tổ chức gian lận – mà không cần giải thích
 • •Khuyến mãi kết thúc vào 12/31/20